Ontwikkeling van SuDo Patterning - Alter Vision

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Ontwikkeling en kwaliteitsniveau van SuDo Patterning®

U bent mogelijk geïnteresseerd wat het niveau en de kwaliteit is van de totstandkoming van SuDo Patterning® als systematiek, om indruk te krijgen van niveau en kwaliteit.

In het kort gezegd,  is het fundament van SuDo Patterning® gebaseerd op deels empirische bevindingen en deels wetenschappelijke studie door Christiene M. de Vries, gedurende enkele decennia in de periode vanaf 1993 tot nu toe, waaruit opmerkelijk, essentiële inzichten voortkwamen en krachtige kenmerken.

Iets over de ontwikkelaar
Nadat Christiene aanvankelijk in 1989  de wereld van Change Communication, Hypnotherapie en NLP is binnengestapt (lees hier meer over die achtergrond), heeft zij door de jaren heen vanuit haar interesse en verdere ontwikkeling van haar werk als Change Performer, haar onderzoek en studies significant uitgebreid. Daarnaast maakte haar werk in de dagelijkse praktijk het mogelijk om te komen tot belangwekkende ontwikkelingen zoals Human Identity Styling® en Suggestion Domain Patterning® . Twee significante systematieken voor communicatie, zelfontplooiing, self-management en algehele persoonlijke ontwikkeling. De systematieken zijn tegelijkertijd ondersteunend voor beroepen als coaching en mediation en meer therapeutische toepassing, als ook voor change management activiteiten en andere  people-management processen in instellingen, bedrijven en organisaties.

Tot standkoming
Beide systematieken -Human Identity Styling® en de  Suggestion Domain Patterning®- zijn in oorsprong geënt op constateringen die Christiene deed, aan de hand van zowel haar eigen filosofische en levens-beschouwelijke benadering van haar werk, als haar empirische- en wetenschappelijke bestudering van denk- en gedragsverschijnselen van mensen. Het empirische deel van haar studies, is bijeengebracht vanuit haar  conversaties en bestudering van gedrag en patronen bij alle mensen waarmee zij als professional werkte in o.a. coaching, trainingsprogramma's, vanaf 1993.
Zij deed opmerkelijke constateringen en stemde haar manier van werken gaandeweg verder daarop af.
Zo ontstond voortschrijdend inzicht en geleidelijke ontwikkeling van een unieke eigen werkstijl en de beide systematieken, gedurende de periode van 1989 tot nu toe.

Ontwikkeling van eerste outline
Het eerste idee voor de meer concrete ontwikkeling van beide systemen, tot een helder wetenschappelijk onderbouwd en overdraagbaar geheel, ontstond gedurende haar presentatie van NLP certificaat opleidingen, die Christiene -ook internationaal gecertificeerd NLP Trainer-, vanaf 2000 verzorgde bij Alter Vision. Daarbij maakte zij ook geroutineerd en intensief gebruik van haar eigen twee systematieken, als ondergrond voor de overdracht en toepassing van NLP applicaties en de te bereiken resultaten bij de deelnemers.  
Zo maakte zij de eerste globale opzet van elementaire details van SuDo Patterning® in 2004, met een verkorte outline van de werkstructuur waarlangs zij zelf werkte.
Twee jaar later, in 2006 ontstond het idee om die eerste opzet in een leermodel te plaatsen en ter test in een pilot-versie aan een groep deelnemers van de toenmalige NLP Advanced Master Practitioner opleiding bij Alter Vision, te introduceren. Daarbij werden de eerste ruwe bouwstenen voor het toepassen van SuDo Patterning®  als methodiek, hoofdzakelijk op grond van NLP invloeden samengesteld, om aan te sluiten bij de groep.
Dat werd een groot succes en de deelnemers waren uitermate enthousiast  over de inzichten die zij met dit nieuwe model verkregen. (lees hier enkele reacties uit die groep).

(Note: vermeld dient te worden dat het enthousiasme van die groep zich vertaalde in een door deelnemers bedachte verkorte naam voor Suggestion Domain Patterning®, te weten SuDo Patterning®. Die aanduiding wordt sindsdien -uit sympathie voor de pilotgroep en hun enthousiaste feedback-, als commerciële naam voor deze systematiek gevoerd.Verdere ontwikkeling van de systematiek
Toch kon door bepaalde tekortkomingen van NLP,  zowel de essentie van SuDo Patterning®, als de werking van het geheel als het systeem, toen -in die eerste opzet- nog niet voldoende helder overdraagbaar worden gemaakt.
Om de essentie en wezenlijke toegepaste materie van SuDo Patterning® -zoals in de benaderingswijze en toegepaste werkstijl van Christiene ligt opgesloten,  tevoorschijn te brengen en overdrachtelijk te kunnen maken, was de verdere ontwikkeling van de filosofische, theoretische, pragmatische en technische, als ook grafische materie noodzakelijk.
In de jaren na 2006 heeft Christiene zich daarom intensief toegelegd, om alle details en aspecten van zowel Human Identity Styling®, als SuDo Patterning® verder in kaart te brengen en in overdraagbare structuren, begrippen en methodieken te zetten.
Daarvoor verdiepte zij zich verder in allerlei kennisgebieden en maakte specialistische studies van publicaties aangaande neuro-fysische, neuro-semantische, neuro-linguïstische, natuurkundige en fysische , taalkundige, biologische, psychologische, sociale, energetische, fysiologische verschijnselen. Daarnaast maakte zij deelstudies van diverse technische kennisgebieden, waaronder elektronica, informatica, kernfysica, geologie en andere.  

Door de sterke combinatie van de verschillende kennisgebieden, als ook de kernachtige, pragmatische toepassing , kwam de systematiek tot serieuze wasdom, in een samenstelling van de volgende deelgebieden (met een kleine knipoog erbij) :

● SuDosofie - de levensbeschouwelijke ondergrond en uitgangspunten van SuDo Patterning®
● SuDologie -  de opbouw en leer van SuDo Patterning®, met hierbij inbegrepen de SuDotheorie  (begripsvorming en terminologie)
● SuDomechanica - het ontwerp, structuren, voorkomende mechanieken en composities (met ook enige grafische weergaven ervan)
● SuDodynamica -  de dynamiek van in- en output aspecten, vorming van tracks, mechanische en empirische resonanties e.d.
● SuDofysica - (neuro) fysische en fysiologische aspecten, verschijnselen en effecten
● SuDomethodiek - techieken en methodieken voor pragmatisch werken met Suggestie Domeinen.
● SuDolinguïstiek - specifieke invloeden en aspecten van taal


Opleidingen met certificaat
Deze intensieve aanpak, resulteerde gaandeweg in een boeiende en serieus onderbouwde ondergrond voor SuDo Patterning®, met interessante pragmatische toepassingen, die in een aantal opleidingsprogramma's zijn ondergebracht en op elk werk- en denkniveau aansluiting vinden.
Zodoende is nu deze verrassende, flexibele, dynamische, eclectische systematiek, die in de praktijk
werkelijk verschil maakt, ook voor u beschikbaar gekomen.
Sinds 2008 zijn er enkele oplopende niveaus in opleidingen samengesteld, plus een aansluitende Coach Accreditatie module,  voor professionele toepassing. Elke opleiding wordt afgesloten met een certificaat voor het betreffende niveau.

Voor de registratie en begeleiding van gecertificeerde deelnemers, is de SuDo Patterning® Association (SUDOPA©,) opgericht.  
De SuDoPA ziet ook toe op de informatievoorziening van recente aanpassingen en ontwikkelingen naar de deelnemers, als ook op de kwaliteit van werken door SuDo Patterning® Coaches en andere gecertificeerde professionals.
De inhoud van de opleidingen worden ook nu nog steeds verder aangepast op basis van recente ontwikkelingen en beschrijvingen van onderdelen.


ISO Kwaliteit
De opleidingen zijn ontwikkeld conform de criteria en richtlijnen die zijn voorgeschreven in het Alter Vision ISO9001:2008 kwaliteitsysteem. Daarmee loopt de kwaliteit minimaal parallel met de kwaliteitseisen van diverse beroepsverenigingen (zoals het (op ISO gebaseerde) EQA keurmerk van NOBCO en de kwaliteitseisen bij de NMI, Cedeco, e.a.). 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu