Ontwikkeling van SuDo Patterning - Thuis bij Alter Vision

Ga naar de inhoud

 Ontwikkeling en kwaliteitsniveau van SuDo Patterning®
U bent mogelijk geïnteresseerd wat het niveau en de kwaliteit is van de tot-stand-koming van SuDo Patterning® als systematiek, om indruk te krijgen van niveau en kwaliteit van de opleidingen.

In het kort

SuDo Patterning® is de meer populaire naam voor Suggestion Domain Patterning®. Het is een veelzijdige systematiek die dient als belangrijk instrument binnen Human Identity Styling®.

In het kort gezegd,  is het fundament van SuDo Patterning® gebaseerd op deels empirische bevindingen en deels wetenschappelijke studie door Christiene M. de Vries, gedurende de periode vanaf 1989 tot en met heden. Daaruit kwamen opmerkelijk essentiële inzichten en een bijzonder kernachtige werkstijl voort. De samenstelling van de meest krachtige kenmerken, heeft zij gaandeweg vervat in Human Identity Styling® en SuDo Patterning®

  
Iets over de ontwikkelaar
Nadat Christiene aanvankelijk in 1989  de wereld van Change Communication, Hypnotherapie en NLP is binnengestapt, heeft zij door de jaren heen vanuit haar interesse en verdere ontwikkeling van haar werk als Change Performer, haar onderzoek en studies significant uitgebreid.
Daarnaast maakte haar werk in de dagelijkse praktijk het mogelijk om tot belangwekkende ontwikkelingen te komen, van technieken en werkmethoden, waaronder Human Identity Styling® en Suggestion Domain Patterning® . Haar belangrijkste doelstelling was het bevorderen van communicatie, zelfontplooiing, self-management en algehele persoonlijke ontwikkeling, voor de mensen, die haar expertise daarbij willen gebruiken.

Tot standkoming
Beide systematieken -Human Identity Styling® en de  Suggestion Domain Patterning®- zijn in oorsprong geënt op constateringen die Christiene deed, aan de hand van zowel haar eigen filosofische en levens-beschouwelijke benadering van haar werk, als haar empirische- en wetenschappelijke bestudering van denk- en gedragsverschijnselen van mensen. Het empirische deel van haar studies, is bijeengebracht vanuit haar  conversaties en bestudering van gedrag en patronen bij de mensen waarmee zij als professional werkte, in o.a. coaching, trainingsprogramma's, vanaf 1993.
Zij deed opmerkelijke constateringen en stemde haar manier van werken gaandeweg verder daarop af.
Zo ontstond voortschrijdend inzicht en geleidelijke ontwikkeling van een unieke eigen werkstijl en de beide systematieken, gedurende de periode van 1989 tot nu toe.

Ontwikkeling van eerste outline
Het eerste idee voor de meer concrete ontwikkeling van beide systemen, tot een helder wetenschappelijk onderbouwd en overdraagbaar geheel, ontstond gedurende haar presentatie van NLP certificaat opleidingen, die Christiene -ook internationaal gecertificeerd NLP Trainer-, vanaf 2000 verzorgde bij Alter Vision. Daarbij maakte zij ook geroutineerd en intensief gebruik van haar eigen twee coachsystematieken, als ondergrond voor de overdracht en toepassing van NLP applicaties en de te bereiken resultaten bij de deelnemers.  
Na aanleiding van vragen door deelnemers over de resultaten die zij bereikte, maakte zij de eerste globale opzet van elementaire details van SuDo Patterning® in 2004, met een beknopte outline van de werkstructuur waarlangs zij zelf werkte.
Twee jaar later, in 2006 ontstond het idee om die eerste opzet in een overdraagbaar en eenvoudig leermodel te plaatsen en ter test in een pilot-versie aan een groep deelnemers van de toenmalige NLP Advanced Master Practitioner opleiding bij Alter Vision, te introduceren. Daarbij werden de eerste ruwe bouwstenen voor het toepassen van SuDo Patterning®  als methodiek, hoofdzakelijk op grond van NLP invloeden samengesteld, om aan te sluiten bij de betreffende groep.
Dat werd een groot succes en de deelnemers waren uitermate enthousiast  over de inzichten die zij met dit nieuwe model verkregen. .

Note: vermeld dient te worden dat het enthousiasme van die groep zich vertaalde in een door deelnemers bedachte verkorte naam voor Suggestion Domain Patterning®, te weten SuDo Patterning®. Die aanduiding wordt sindsdien -uit sympathie voor de pilotgroep en hun enthousiaste feedback-, als verkorte naam voor deze systematiek gevoerd.


Verdere ontwikkeling van de systematiek
Om de essentie en wezenlijk toe te passen materie van SuDo Patterning® -zoals in de benaderingswijze en toegepaste werkstijl van Christiene ligt opgesloten-, tevoorschijn te brengen en overdrachtelijk te kunnen maken, was de verdere ontwikkeling van de filosofische, theoretische, pragmatische en technische, als ook grafische materie noodzakelijk.
In de jaren na 2006 heeft Christiene zich daarom intensief toegelegd, om alle details en aspecten van zowel Human Identity Styling®, als SuDo Patterning® verder te definiëren en in overdraagbare structuren, begrippen en methodieken te zetten.
Daarvoor verdiepte zij zich verder in allerlei kennisgebieden en maakte specialistische studies van een grote verscheidenheid aanwetenschappelijke publicaties aangaande neuro-fysische, neuro-semantische, neuro-biologische, natuurkundige en fysische, taalkundige, psychologische, sociale, energetische en fysiologische verschijnselen.
Daarnaast maakte zij deelstudies van diverse technische kennisgebieden.  
Door de sterke combinatie van de verschillende kennisgebieden, als ook de kernachtige, pragmatische toepassing van de systematiek, kwam SuDo Patterning® tot serieuze wasdom, in een samenstelling van deelgebieden.

Deelgebieden van SuDo Patterning®
De volgende deelgebieden van SuDo Patterning® definiëren invloeden en dynamiek van uw geest, authentieke kracht en fysieke en gedragsmatige effecten.

  • SuDosofie - de levensbeschouwelijke ondergrond en uitgangspunten van SuDo Patterning®.
  • SuDologie -  de opbouw en leer van SuDo Patterning®, met hierbij inbegrepen de SuDotheorie begripsvorming, theorie en terminologie.
  • SuDografie- het ontwerp, structuren en composities  (met de grafische weergaven).
  • SuDodynamica -  de dynamiek van domeinen, vorming van SuDo-quanten, tracks en suggestie, resonanties, translaties, zône werking, werkingskrachten (SuDo Motive Force), gedragsmatige invloeden, groepsdynamiek en omgevingseffecten en meer.
  • SuDofysica -  fysische en fysiologische aspecten, verschijnselen en effecten.
  • SuDomethodiek - technieken en methodieken voor pragmatisch en doelgericht werken met Suggestie Domeinen.
  • SuDolinguïstiek - specifieke aspecten van domeintaal, neuro systemic linguïstics, linguïstic wizarding en suggestie.

Opleidingen met certificaat
Deze intensieve aanpak, resulteerde gaandeweg in een boeiende en wetenschappelijk onderbouwde ondergrond voor SuDo Patterning®, met interessante pragmatische toepassingen, die in een aantal opleidingsprogramma's zijn ondergebracht en op elk werk- en denkniveau aansluiting vinden.
Zodoende is nu deze verrassende, flexibele, dynamische, eclectische systematiek, die in de praktijk werkelijk verschil maakt, ook voor u beschikbaar gekomen.
Sinds 2008 zijn er oplopende niveaus in korte opleidingen samengesteld, plus een aansluitende Coach Accreditatie module, voor professionele toepassing. In de opleidingen verwerft u meer inzicht, kennis en ervaring ten aanzien van deze verschillende deelgebieden van SuDo Patterning®.
Elke opleiding wordt afgesloten met een certificaat voor het betreffende niveau.
Voor de registratie en begeleiding van gecertificeerde deelnemers, is de SuDo Patterning® Association (SUDOPA©,) opgericht.  
De inhoud van de opleidingen worden ook nu nog steeds verder aangepast op basis van recente ontwikkelingen en beschrijvingen van onderdelen.

Kwaliteitsnorm
De opleidingen zijn ontwikkeld conform de criteria en richtlijnen die zijn voorgeschreven in het Alter Vision ISO-kwaliteitsysteem. Daarmee loopt de kwaliteit minimaal parallel met de kwaliteitseisen van diverse beroepsverenigingen (zoals het (op ISO gebaseerde) EQA keurmerk van NOBCO en de kwaliteitseisen bij de NMI, Cedeco, e.a.).
De SuDoPA ziet ook toe op de informatievoorziening van recente aanpassingen en ontwikkelingen naar de deelnemers, als ook op de kwaliteit van werken door SuDo Patterning® Coaches en andere gecertificeerde professionals.Terug naar de inhoud