Privacy verklaring - Thuis bij Alter Vision

Ga naar de inhoud
Privacy verklaring

Alter Vision en de SuDo Patterning Association (hierna te noemen SuDoPA) hanteren een privacybeleid aangaande gegevens die zij van u verzamelen en verwerken, hetzij omdat u interesse heeft getoond in de dienstverlening en programma's, hetzij omdat u een opdracht tot dienstverlening geeft via inschrijving of reservering, zoals het verzorgen van een educatief programma, of een supportprogramma zoals coaching, assessment of advies, e.d. (hierna te noemen 'dienst'). In deze privacy verklaring, kunt u lezen hoe bij Alter Vision en de SuDoPA (hierna te noemen 'wij') met uw gegevens wordt omgegaan.

Wie zijn 'wij'
'Wij' zijn de organisaties Alter Vision te Rotterdam en de SuDoPA, die onder directe leiding van eigenaar/directeur Christiene M. de Vries, verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens.
Wij zijn bereikbaar via ons correspondentieadres, via telefoon en via email, welke contactgegevens op deze website worden vermeld. Voor vragen over dit privacy beleid kunt u via deze media contact met ons opnemen. Ook verwjzen wij naar de informatie in onze leveringsvoorwaarden en voor klachten naar ons kwaliteitsmanagementbeleid, die u beiden ook op deze website kunt vinden.

Hoe verzamelen wij gegevens van u
Enige tijd geleden werd vermeld dat ca. 80% van de websites van de bedrijven in het MKB één of meer keren waren gehackt. Dit bevestigde ons dat we als kleine organisatie zeer kwetsbaar zijn op internet en ook wij zijn het slachtoffer van hacking en inbraak geweest.
Met het oog op de toenemende instabiliteit inzake 'veilig internet' en hacking van apparatuur, databases, websites en cloudopslag, verzamelen wij zo weinig mogelijk gegevens van u via onze websites voor zover als wij bewust kunnen nagaan.
U heeft de mogelijkheid om via email of telefonisch in contact te komen met ons en u in te schrijven of een reservering te maken. U ontvangt van ons een bevestiging per email en in voorkomende gevallen een inschrijfformulier per post. Op die manier bewaken wij uw privacy via onze websites zo goed als mogelijk.
Wij doen er alles aan wat binnen onze eigen controle ligt, om uw privacy te garanderen en de door u verstrekte gegevens zo veilig als mogelijk te verzamelen en verwerken.

Welke gegevens verzamelen wij van u
Zover wij weten worden geen gegevens van u verzameld via deze website. Indien dat wel gebeurt, is dat buiten ons medeweten en zonder onze toestemming.
Indien u ons een email stuurt, wordt uw bericht, naam en emailadres opgslagen op de server van onze provider, die zich -zoals de wet het voorschrijft- in een verwerkersovereenkomst naar ons verplicht, een privacybeleid te voeren en technische beveiligingsmaatregelen heeft getroffen op diens servers.
Zodra u zich inschrijft, of een reservering maakt, of schriftelijk informatie wenst te ontvangen, vragen wij uitsluitend uw naam, adres, emailadres en telefonische contactgegevens te geven aan ons, als ook enige contactinformatie van uw werkgever in het voorkomende geval dat die de betalende opdrachtgever is van uw inschrijving c.q. reservering.
Wij maken geen geluidsopnamen van onze telefoongesprekken met u en beeldmateriaal dat gedurende de opleidingsprogramma's ten dienste van de uitvoering wordt gemaakt, kan als promotiemateriaal door ons worden gebruikt op de website of in onze brochures, echter met grote zorgvuldigheid voor uw privacy en overeenkomstig hetgeen in onze leveringsvoorwaarden is beschreven waarvoor u toestemming verleent bij inschrijving.
Wij hebben verder geen persoonlijke informatie van u nodig. Mogelijke aanvullende informatie die u zelf vrijwillig met ons deelt, mondeling of schriftelijk, blijft zorgvuldig in ons beheer conform hetgeen we in onze leveringsvoorwaarden beschrijven en wordt niet aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Ook niet aan uw werkgever, leden van uw organisatie of bedrijf, of uw gezins- en familieleden..

Met welk doel verzamelen en verwerken wij gegevens van u
Het doel van de gegevensverzameling is afhankelijk van het contact dat u met ons heeft en kan het volgende zijn:
- om u te voorzien van door u gewenste informatie over onze diensten
- om uw inschrijving of andere opdracht aan u te bevestigen
- om uw inschrijving of reservering bij ons administratief te actualiseren
- om een factuur voor u of uw werkgever op te maken
- om  in het kader van een opleidingsprogramma een contactlijst te maken voor u en uw collegadeelnemers
- om uw certificering te registreren  
- om juridische redenen in geval van contractuele misverstanden over onze levering van diensten
- om correspondentie te kunnen sturen, bijvoorbeeld over benodigde bijscholingsactiviteiten voor behoud van een Coach Accreditatie e.d.
- om tijdens en na de dienstverlenng in contact te blijven met u in het kader van nazorg

Ook tijdens de programma's of een coachingsessie komt het voor dat u heel persoonlijke informatie uitwisselt met ons. Afhankelijk van de functie daarvan binnen het betreffende programma, kunnen wij ook die informatie verzamelen en bewaren. Dit doen we bijvoorbeeld met de volgende doelstellingen
- om u zorgvuldig te kunnen begeleiden, ook in een later stadium bij een vervolgtraject
- voor toetstingsdoeleinden ten behoeve van uw certificering
- voor feedbackdoeleinden, om de kwaliteit van onze programma's te onderhouden en verbeteren
- voor de ontwikkeling van nieuwe programma's, technieken en methodieken
- voor onze eigen studies en onderzoek
- feedbackformulieren gebruiken wij voor toetstings- en onderzoeksdoeleinden ten behoeve van ons kwaliteitsmanagementbeleid
- aan het begin van een opleiding  maken wij een pasfoto van u voor de onderlinge contactlijst die wij aan u en uw collegadeelnemers verstrekken.

Ook deze informatie wordt met de grootste zorgvuldigheid verwerkt voor zover wij die voor de gegeven doeleinden nodig hebben. Wat wij niet nodig hebben voor die doeleinden of reeds is verwerkt voor die doeleinden, wordt direct door ons vernietigd.

Op welke wijze bewaren en verwerken wij uw gegevens
Voor de opslag en verwerking van gegevens gebruiken wij computer- en printapparatuur en tevens handmatige verwerking op papier en in mappen.
Wij bewaren de informatie zoveel mogelijk op externe schijven en usb-sticks, zodat er minder op de werkcomputers achterblijft. Wij kiezen er niet voor om informatie in een cloudomgeving te bewaren, echter hebben gemerkt dat o.a. Windows, providers en telecomaanbieders zonder onze toestemming en ongeacht onze virus- en spywarescanners toch een cloudomgeving actief kunnen maken en informatie van de computer kunen wegsluizen. Om die reden en vanwege alle inbraakgevoelige activiteit in cloudomgevingen en via Wifi, vermijden wij opslag via internet of mobiel.
De externe schijven en usb-sticks bewaren wij op veilige plaatsen en voor de vernietiging van privacygevoelige informatie op papier gebruiken wij een elektrisch versnipperapparaat.

Aan welke derden verstrekken wij gegevens.
In principe verstrekken wij uw gegevens aan geen enkele derde partij, anders dan wat verplicht is. Wanneer wij wel gegevens aan derden verstrekken, dan doen wij dat met grote zorgvuldigheid en verstrekken nooit meer gegevens dan vereist of nodig is voor de vervulling van onze dienstverlening en bedrijfsuitvoering. Derden aan wie wij gegevens kunnen verstrekken zijn
- de belastingdienst, wanneer wij onze facturen met uw contactgegevens moeten overdragen en de betalingsgegevens van uw betalingstransacties aan ons.
- onze boekhoudkundig adviseur, voor de verwerking van administratieve gegevens, die wettelijk gehouden is aan een verwerkersovereenkomst met ons als klant.
- bij uitzondering uw werkgever, voor globale en beperkte voortgangsinformatie over uw traject bij ons, doch uitsluitend in geval van speciale afspraken daarover met u en uw werkgever en niet zonder uw medeweten en toestemming en al dan niet in uw bijzijn indien u dat wenst.

Wij hebben verder geen reden om uw gegevens aan derden te verstrekken en zullen dat ook niet doen wanneer daar geen wettelijke noodzaak of verplichting voor is.
De hierboven genoemde derden zijn -zoals de wet het voorschrijft- in een verwerkersovereenkomst naar ons verplicht een privacybeleid te voeren en technische beveiligingsmaatregelen te treffen voor de informatie die wij hen verstrekken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
De door u verstrekte contactgegevens bewaren wij zolang wij bestaan en zakelijk actief zijn en de informatie nog correct is. Het doel daarvan is om u periodek op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen en programma's die mogelijk uw belangstelling hebben. Tevens voor registratiedoeleinden zoals hiervoor al beschreven inzake verstrekking van certificaten en eventuele bijscholingsactiviteiten.
Overige verstrekte gegevens, zoals hiervoor beschreven, bewaren wij zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze dienen; dit kan dus zijn voor een periode van enkele uren, tot enkele jaren.
Informatie die niet verder bruibaar is voor die doeleinden, zal direct na uw programma worden vernietigd.
In geval van bedrijfssluiting zullen alle door ons verzamelde persoonlijke gegevens direct worden vernietigd, voorzover de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn dat ons toestaat en anders direct na afloop van die termijn.

Wij nemen uw prvacy zeer serieus
Hoewel wij de bescherming van uw privacy zien als een standaard fatsoensnorm en een uiting van respect, nemen wij de huidige regels rondom privacybescherming zeer serieus.
Het  'harvesten' en 'uitmelken' van privacygegevens is voor velen big business geworden en de onwetendheid, als ook het onvermogen van het grotere publiek en onze overheid daarbij, vinden wij zorgwekkend. Temeer omdat men pas op langere termijn bewust lijkt te worden van de enorme nadelige gevolgen ervan.
Wij besteden zorgvuldige aandacht aan een adequate beveiliging en veilige verwerking van uw gegevens, conform en bovenop de wettelijk voorgeschreven regels. We nemen de nodige maatregelen waarmee uw gegevens worden beschermd en die ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, -wijziging en -vernietiging kunnen tegengaan.
Wij hopen daarin voldoende te slagen en controleren continu het verloop ervan.

Inzien, wijzigen of verwijderen van uw gegevens
U kunt op elk gewenst moment vragen welke gegevens wij van u hebben bewaard. Ook kunt u op ieder gewenst moment een verzoek indienen om uw gegevens te wijzigen of te vernietigen. In dat geval stuurt u ons per mail of brief uw verzoek met uw motivatie voor dat verzoek. Uw verzoek zullen wij dan inwilligen, met uitzondering van de gegevens die wij door de wet verplicht zijn te bewaren.

Klacht of feedback
In geval u ons op de hoogte wilt stellen van een ongenoegen, of mogelijke klacht ten aanzien van uw ervaring met ons privacybeleid of dienstverlening, adviseren wij u te kijken bij Klachtenmanagement voor de procedure die wij hiervoor hanteren in het kader van ons kwaliteitsmanagement. Wij zullen alles in het werk stellen om uw ongenoegen waar mogelijk weg te nemen en uw tevredenheid over onze kwaliteit van werken te herstellen c.q. behouden.


Terug naar de inhoud