Voorwaarden - Thuis bij Alter Vision

Ga naar de inhoud

Belangrijke algemene voorwaarden

Op alle diensten en programma's van Alter Vision zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Lees ze rustig door voordat u inschrijft voor een opleiding of een reservering maakt.

Deelname
Alter Vision opleidingen die in de agenda worden gepubliceerd, zijn open voor inschrijving. Dat wil zeggen dat zowel particulieren kunnen inschrijven, als organisaties en bedrijven hun medewerkers kunnen inschrijven. Om deel te kunnen nemen aan een workshop, training, of opleiding is het nodig een plaats te reserveren en in te schrijven.  In de prijzen die in de agenda zijn genoemd, is het inschrijfgeld inbegrepen (standaard Euro 375,= tenzij anders aangegeven). Voor de betaling ontvangt u een factuur van Alter Vision.
Reserveringen online via onze website, of telefonisch, of andere vorm van reservering van een plaats in workshop, training, opleiding of coachingprogramma, betekent automatisch inschrijving. U kunt deelnemen aan een programma zodra de deelnamekosten inclusief het inschrijfgeld  (of minimaal de eerste termijn indien termijnbetaling van toepassing is op een programma) volledig zijn voldaan, tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd door de directie van Alter Vision. Workshops, opleidingen en mogelijke andere training programma’s dienen voor aanvang (in uitzonderlijke gevallen en na overleg contant op de eerste dag) geheel betaald te zijn, tenzij anders overeengekomen. Indien geen volledige betaling van het afgesproken tarief is ontvangen, kan de betreffende ingeschrevene de toegang tot het programma worden ontzegd. Gespreide betaling in termijnen is alleen voor particuliere deelnemers aan certificaat opleidingen mogelijk. Om hiervoor in aanmerking te komen dient u telefonisch of schriftelijk contact op te nemen met Alter Vision. De toekenning of toestemming ligt uitsluitend bij de directie van Alter Vision en zal schriftelijk of elektronisch via e-mail door de directie aan aanvrager worden bevestigd
.

Annulering
Bij onvoldoende aanmeldingen kan het programma waarvoor u heeft ingeschreven worden verzet naar een andere datum. Indien een programma niet door Alter Vision kan worden verzet naar een latere startdatum binnen 12 maanden na de oorspronkelijk bedoelde startdatum, of helemaal geen doorgang kan vinden, wordt het betaalde inschrijfgeld en/of de eventueel reeds betaalde termijnen aan deelnamekosten aan u terugbetaald.

U wilt uw deelname aan een workshop, training, opleidingprogramma annuleren.
In geval u zelf uw deelname wilt annuleren blijft u altijd het inschrijfgeld verschuldigd. In geval u zelf uw deelname wilt annuleren 3 weken of minder voor aanvang van de workshop of andere trainings- of opleidingsprogramma, blijft u 50% van de deelnamekosten verschuldigd. Wilt u 7 werkdagen of minder voor aanvang van het programma annuleren, dan bent u 100% van de deelnamekosten verschuldigd. U kunt ook iemand anders voor u in de plaats laten deelnemen, na overleg met de directie van Alter Vision.

Annulering afspraak voor coaching, mediation, counseling of supervisie
Annuleren of verzetten van een individuele particuliere coaching afspraak dient uiterlijk 72 uur van te voren te worden gedaan, anders blijft u 100% van het tarief voor de gereserveerde tijd verschuldigd en wordt dit aan u in rekening gebracht. Het annuleren of verzetten van zakelijke coaching-, mediation- of supervisie afspraken dient uiterlijk 5 werkdagen vooraf te worden gedaan. Bij minder dan 5 werkdagen vooraf blijft u 50% en bij minder dan 72 uur 100% van de betreffende kosten verschuldigd en zal aan u in rekening worden gebracht.

Algemeen
Alter Vision hanteert een kwaliteitssysteem, conform ISO 9001 regels en criteria. De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn daar ook ondereel van. Voor de volledigheid, vermelden wij in deze verkorte versie ook, dat in voorkomende gevallen de volgende voorwaarden gelden voor deelname aan opleidingen en training. Wij behouden ons het recht voor een deelnemer te weigeren, uit te sluiten van deelname of anderszins de toegang tot een opleiding of gedeelte daarvan te ontzeggen. Iedere beslissing daartoe is geheel en uitsluitend ter beoordeling van de directie van Alter Vision. Bij inschrijving voor een opleiding of trainingsprogramma geeft u automatisch toestemming aan Alter Vision om foto- en video opnamen, die tijdens de programmadagen worden gemaakt door medewerkers van Alter Vision, evenals formulieren, opdrachten en andere reacties, te mogen publiceren voor promotie en reclame doeleinden en op websites en in folder- of promotiemateriaal, zoals die van Alter Vision en/of SuDoPA en/of Christiene M. de Vries. Hierbij doet  Alter Vision de toezegging discreet en respectvol om te gaan met privacy gevoelig beeldmateriaal en teksten. Bij persoonlijke coaching wordt onze privacy code  gehanteerd en worden geen video- of foto opnamen gemaakt, noch wordt inhouod van gesprekken openbaar gemaakt.

Toepassing van deze voorwaarden
Voor onze programma’s hebben deze en alle elders gepubliceerde voorwaarden van Alter Vision altijd voorrang op inkoopvoorwaarden of leverings- en betalingsvoorwaarden van organisaties, bedrijven en instellingen, tenzij uitdrukkelijk anders door Alter Vision overeengekomen en schriftelijk bevestigd. Op de voorwaarden en de toepassing ervan worden geen uitzonderingen gemaakt en deelnemers kunnen de toegang worden geweigerd indien aan één of meerdere van deze voorwaarden niet is voldaan, dit ter beoordeling van de directie van Alter Vision.
Dit is een verkorte versie van onze algemene voorwaarden met de belangrijkste punten voor open inschrijving en reservering van coachingsessies. De meer uitgebreide versie kunt u bij ons aanvragen of in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel Rotterdam opvragen.Terug naar de inhoud